X
Naviac Vám budeme posielať novinky, akcie a zľavy.
DOPRAVA NAD 115 € ZADARMO
Prihlásenie
X

VSTUP PRE REGISTROVANÝCH

E-mail alebo užívateľské meno:
Heslo:


Nákupný košík je prázdný

OBCHODNÉ PODMIENKY

MojaParty E-shop OBCHODNÉ PODMIENKY
 

 

Logo Mojaparty.sk

 

OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

 

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúcim v internetovom obchode MOJAPARTY.sk je MojeParty.cz s.r.o., IČO: 276 55 415, so sídlom Sudkova 556/9, Praha 10, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, vložka č. 121937.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom elektronického formulára internetového obchodu MOJAPARTY.sk podá predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, teda odošle objednávku tovaru.

Tovarom sú párty produkty a doplnkový sortiment, ponúkaný predávajúcim na internetovom obchode MOJAPARTY.sk.

 

II. Kúpna zmluva

Objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu MOJA PARTY.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Podmienkou záväznosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri podávaní objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávka

Predaj je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že spĺňa zákonné podmienky nákupu, a teda dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

Prijatie objednávky

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením predávajúceho o prijatí objednávky. Registrovaný kupujúci môže stav objednávky sledovať v on-line režime na web stránke internetového obchodu.

 

III. Dodacie podmienky

Predávajúci:

 • sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
 • nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou
 • nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci:

sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Dodanie tovaru

Predávajúci tovar dodáva prostredníctvom zmluvného prepravcu, kuriérskej služby alebo osobne tak, že tovar pripraví na prevzatie vo svojej prevádzkarni.

Ak kupujúci bezdôvodne neprevezme riadne dodaný tovar, má predávajúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 50% celkovej sumy uvedenej v objednávke a právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti prevziať tovar.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. Do doby prechodu vlastníckeho práva má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa a je povinný tovar predávajúceho bezpečne uschovať a označiť tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

Dodacie lehoty

Tovar, podľa jeho dostupnosti, odošle predávajúci najneskôr do 3 - 5 dní, inak informuje kupujúceho o dočasnej nedostupnosti tovaru a možnosti zrušenia objednávky alebo o dodaní iného druhu tovaru.

 

IV. Platobné podmienky

Platba

 • Bezhotovostne platobnou kartou
 • Formou dobierky, pričom kupujúci zaplatí celú sumu, ktorá je v objednávke, pri prevzatí od kuriéra
 • V hotovosti pri osobnom odbere, pričom kupujúci zároveň obdrží daňový doklad o úhrade

Prepravné

V prípade, ak tovar doručuje prepravca, je predávajúci oprávnený poskytnúť prepravcovi osobné údaje potrebné na doručenie tovaru (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Pri preprave tovaru účtuje predávajúci prepravné následovne:

 • Zásielkovňa.sk - osobný odber na odbernom mieste (3 €)
 • Zásielkovňa.sk - doručenie na adresu (4 €)
 • Platba kartou on-line (0 €)
 • Platba dobierkou (1 €)

Faktúra 

bude kupujúcemu zaslaná v elektronickej podobe.

 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu odstúpiť, a to do 14tich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné predávajúcemu písomne oznámiť prostredníctvom formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete tu: Odstúpenie od zmluvy. Nepoužitý tovar v originálnom balení, spolu s originálom daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu odovzdaný, je kupujúci povinný na svoje náklady vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14-tich dní od prevzatia tovaru.

Vrátenie cez Zásielkovňu (zadarmo)

Tovar, ktorý chcete vrátiť, zabaľte ako balík.

A) Vrátenie cez výdajné miesto

Do balíčku vložte vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy.

Vyberiete si najbližšiu Zásielkovňu s podacím miestom na www.zasielkovna.sk/pobocky

Na prepážke uveďte kód "92149893".

Odovzdajte balíček a dostanete potvrdenie o jeho prijatí.

Nič neplatíte.

 

B) Vrátenie - zaslanie poštou

Alebo v prípade, že nemáte výdajné miesto Zásielkovne v blízkosti, balíček zašlite poštou na adresu:

Zásielkovňa.sk

ID 92149893

Kopčianska 82/A

851 01 Bratislava

 

Potom nám pošlite doklad o zaplatení poštovného.

 

Ďalšie práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho upravuje zákon NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v ustanoveniach §§ 7 až 10.

 

VI. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať celistvosť zásielky obsahujúcej tovar, prípadné poškodenie zásielky je nutné riešiť na mieste priamo s predávajúcim (osobný odber), kuriérom resp. doručovateľom spísaním záznamu.

V prípade reklamácie tovaru (nie zásielky!) zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu predávajúceho, spolu s riadne vyplneným reklamačným formulárom (nájdete tu: Reklamačný formulár), kópiou faktúry a daňového dokladu o úhrade. Tovar zašle kupujúci ako balík, riadne zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. Predávajúci však neprijme reklamovaný tovar zaslaný ako balík na dobierku.

Vrátenie cez Zásielkovňu (zadarmo)

Tovar, ktorý chcete vrátiť, zabaľte ako balík.

A) Vrátenie cez výdajné miesto

Do balíčku vložte vyplnený reklamačný formulár.

Vyberiete si najbližšiu Zásielkovňu s podacím miestom na www.zasielkovna.sk/pobocky

Na prepážke uveďte kód "92149893".

Odovzdajte balíček a dostanete potvrdenie o jeho prijatí.

Nič neplatíte.

 

B) Vrátenie - zaslanie poštou

Alebo v prípade, že nemáte výdajné miesto Zásielkovne v blízkosti, balíček zašlite poštou na adresu:

Zásielkovňa.sk

ID 92149893

Kopčianska 82/A

851 01 Bratislava

 

Potom nám pošlite doklad o zaplatení poštovného.

 

Ak je reklamácia opodstatnená, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, predávajúci nahradí kupujúcemu vadný tovar novým, alebo po dohode tovarom iným, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.

Reklamáciu vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

 

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

Svojím súhlasom s VOP kupujúci zároveň udeľuje súhlas v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 11) so spracúvaním a uschovávaním v informačných systémoch predávajúceho svojich osobných údajov, najmä tých, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Tento súhlas udeľuje kupujúci na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

Registrovaný kupujúci môže aktualizáciu osobných údajov uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke predávajúceho.

Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúceho na svoju emailovú adresu.

Predávajúci a kupujúci plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a zaväzujúcu písomnú formu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia VOP, predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo iné nepriame či následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Ak sa niektoré z ustanovení VOP ukáže ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie sú dotknuté.

VOP sú platné a účinné dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeneného znenia VOP bude splnená zverejnením na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Tieto VOP sú platné od 1.5.2020 až do odvolania.

 

Súvisiace dokumenty:

MojeParty.cz s.r.o.
K Bílému vrchu 2912/3 193 00 Praha 9