Aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu s týmto súhlasíte.
Rozumím
2017 version
X
Naviac Vám budeme posielať novinky, akčné ponuky a zľavy.
Party začína u nás…
+421 911 448 556PO-PI 8-16

REKLAMÁCIE

MojaParty E - SHOP REKLAMÁCIE

        

1_MojeParty.cz                   

Reklamačný poriadok internetového obchodu MojaParty.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru v rozsahu podľa zákona § 622 a § 623.

b) Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho a zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (ďalej len „Reklamácie“).

c) „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Moja Party s.r.o. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

2. Záručné podmienky

a) Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

b) Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

c) Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, s výnimkami stanovenými Zákonom.

d) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

e) V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a) Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho. A to vyplnením reklamačného protokolu a zaslaním reklamovaného tovaru spolu s faktúrou na adresu predávajúceho: MOJA PARTY s.r.o., Palúčanská 54,Liptovský Mikuláš, 031 01. 

b) V prípade opodstatnenej reklamácie bude tovar vymenený za nový. V prípade, že je tovar v tomto čase u predávajúceho vypredaný, bude mu vrátená obstarávacia suma.

c) Predávajúci rozhodne do 30 pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

d) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. výmenou tovaru,
  2. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

e) V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

f) V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky spoločnosti: MOJA PARTY s.r.o, Prevádzka: Palúčanská 54/317, Liptovský Mikuláš, 03101, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nebudú prevzaté.

g) Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, alebo SMS.

4. Záverečné ustanovenia

a) V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

b) Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.11.2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

5. Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 

 

Související dokumenty:

MOJA PARTY, s.r.o.
Borbisova 414/8, 03101 Lipt. Mikuláš